Đi thẳng đến nội dung

Decision no. 102​ MEF on the establishment of an inter-ministerial technical working group to facilitate the master plan for the development of Sihanoukville into a multi-purpose special economic zone

This decision was made to establish an inter-ministerial technical working group to coordinate the preparation of the master plan for the development of Sihanoukville into a multi-purpose special economic zone (CPS) under the auspices of the Coordinating Committee. Angkor Ministry prepares a master plan for the development of Sihanoukville into a multi-purpose model special economic zone (SEZ).

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision no. 102​ MEF on the establishment of an inter-ministerial technical working group to facilitate the master plan for the development of Sihanoukville into a multi-purpose special economic zone

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 102
Cơ quan ban hành
  • Minister of Economy and Finance
Cơ quan thực thi
  • Council of Ministers
  • Ministry of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Development policy and administration
  • Special economic zones
  • Urban administration and development
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 8, 2022
Ngày có hiệu lực 19 tháng 8, 2022
Tài liệu tham khảo Ministry of Economy and Finance
Link gốc https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0udS5xVReTC2s1LXqPhqiHVdJQ2SXppXNJqwg7TEe5G2qLVsqbbzCxtCzUiibxK5jl&id=100075654619335
Liên hệ

Ministry of Economy and Finance

Address: St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Phone: (+855) 23 724 664 Fax: (+855) 23 427 798 Website: www.mef.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Inter_Ministry_Team__19.08.2022.pdf
Các từ khóa Economy and Finance
Ngày đăng tải tháng 3 20, 2023, 06:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 21, 2023, 06:58 (UTC)