Đi thẳng đến nội dung

Quyết định số 134/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Quyết định đưa ra một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn nhằm mục đích cùng với việc thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo để có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, sớm thoát nghèo.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Quyết định số 134/2004/QĐ-TTG về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 134/2004/QĐ-TTG
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 7, 2004
Ngày có hiệu lực 20 tháng 7, 2004
Tài liệu tham khảo Official gazette No 54, 55 dated 31/7/2004
Link gốc http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=13107
Các từ khóa disadvantaged,ethnic minority,support policy,dân tộc thiểu số
Ngày đăng tải tháng 5 5, 2020, 08:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:23 (UTC)