Đi thẳng đến nội dung

Quyết định 1557/QĐ-TTg phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015

Quyết định đưa ra một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số làm cơ sở hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, góp phần phát triển toàn diện kinh tế -xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 1557/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Chính sách và quyền của người dân tộc và thiểu số
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 9, 2015
Ngày có hiệu lực 10 tháng 9, 2015
Tài liệu tham khảo Official Gazette No.1001 + 1002 dated 24-9-2015
Link gốc http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=181380
Các từ khóa MDGs,SDGs
Ngày đăng tải tháng 5 4, 2020, 10:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:23 (UTC)