Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 5 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
Mô tả

Quyết định đưa ra một số chính sách hỗ trợ đặc thù, bao gồm: 1. Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn 2. Bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư 3. Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Việt