Đi thẳng đến nội dung

Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định đưa ra một số chính sách hỗ trợ đặc thù, bao gồm: 1. Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 2. Bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư 3. Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Quyết định số 2085/QĐ-TTg phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 2085/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 10, 2016
Ngày có hiệu lực 31 tháng 10, 2016
Tài liệu tham khảo 2085/QĐ-TTg
Link gốc http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=187005
Các từ khóa typical support policy,ethnic minority,chính sách hỗ trợ đặc thù,dân tộc thiểu số
Ngày đăng tải tháng 5 5, 2020, 07:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:24 (UTC)