Đi thẳng đến nội dung

Decision No. 40 on the establishment of a working group responsible for reviewing and advising on the provisions of the draft Law on Fisheries, draft Law on Forestry and draft Law on Protected Areas

This decision aims to establish a working group responsible for reviewing and advising on the provisions of the draft Law on Fisheries, draft Law on Forestry and draft Law on Protected Areas.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision No. 40 on the establishment of a working group responsible for reviewing and advising on the provisions of the draft Law on Fisheries, draft Law on Forestry and draft Law on Protected Areas

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 40
Cơ quan ban hành
 • Bộ Tư pháp
Cơ quan thực thi
 • Bộ Tư pháp
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Decision No. 40
Chủ đề
 • Agriculture and fishing
 • Community fisheries
 • Environment and natural resources
 • Environment and natural resources policy and administration
 • Environmental and biodiversity protection
 • Ethnic minorities and indigenous people
 • Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
 • Forests and forestry
 • Protected areas
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 17 tháng 8, 2022
Ngày có hiệu lực 17 tháng 8, 2022
Tài liệu tham khảo Ministry of Justice
Liên hệ

Ministry of Justice

Address: Samdech Sothearos Blvd, Daun Penh District, Phnom Penh, Cambodia. Phone: (+855) 23 216 322, (+855) 23 217 841 Email: info@moj.gov.kh Website: http://www.moj.gov.kh/

Văn bản pháp luật tham khảo Decision_No_40__17.08.2022.pdf
Các từ khóa Draft law,Law on Forestry,Law on Protected Area,Law on Fisheries,Working Groups
Ngày đăng tải tháng 8 19, 2022, 02:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 19, 2022, 02:38 (UTC)