Đi thẳng đến nội dung

Quyết định số 449/QD-TTg phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là "Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc thiểu số; phát triển nguồn nhân lực vùng dân thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng."

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Quyết định số 449/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến 2020.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 449/QD-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 12 tháng 3, 2013
Ngày có hiệu lực 12 tháng 3, 2013
Tài liệu tham khảo Official Gazette No.165 + 166 dated 21-03-2013
Link gốc http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=166196
Các từ khóa ethnic minority,strategy,dân tộc thiểu số
Ngày đăng tải tháng 5 4, 2020, 10:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:19 (UTC)