Đi thẳng đến nội dung

Decision On Approval of the National Action Plan on Green growth in Vietnam For the Period of 2014-2020

This decision was issued to approve the National Action Plan on Green Growth in Vietnam (herein referred as GGAP) for the Period of 2014-2020 as outlined by the key content presented in this document.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision No: 403/QĐ-TTg On Approval of the National Action Plan on Green growth in Vietnam For the Period of 2014-2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 403/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Climate change
  • SDG13 Climate Action
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Publicly disclosed law issued by the Socialist Republic of Vietnam.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 3, 2014
Ngày có hiệu lực 20 tháng 3, 2014
Tài liệu tham khảo World Bank Vietnam
Link gốc http://cfovn.mpi.gov.vn/Portals/0/Upload/Decision_403-2014-TTg_EN.pdf
Các từ khóa green growth
Ngày đăng tải tháng 7 7, 2018, 10:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 7, 2018, 10:10 (UTC)