Đi thẳng đến nội dung

Decision on the introduction of the main layout using the Kep city land use master plan for 2030 vision

Urban planning and Land Management Committee of Kep province and the Kep City Planning and Urban Planning Committee have to plan to effectively implement the Land Use Plan and report on the progress to the National Land Management and Migration Committee and the Ministry. Land Management, Urban Planning, and Construction. The map of the Kep city land use master plan for 2030 vision was adopted on July 05, 2018.

Data Resources (3)

Data Resource Preview - Decision on the introduction of the main layout using the Kep city land use master plan for 2030 vision (part 1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kep
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Land
  • Land policy and administration
  • SDG15 Life on Land
  • Soil management
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 7, 2018
Ngày có hiệu lực 5 tháng 7, 2018
Tài liệu tham khảo The official Facebook page of Ministry of land management, Urban plan, and construction
Link gốc https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFklmOZTEIQ3fUYjDT~%3BjfWuk7B~_z0ixjYxyRlHVCJHGv~_MwA3TYhGyIMzVoyMXoAhS~%3B0ApAWaBS39gZDWQ~_olC~%3BQ~_E6jeRUzsB0MeBMGpknwbmTdhOZCSyp9ZYBAj6NLS~_tR4H2ilqcU7zEzU~%3BoMNwPQuGBSmuoA5m~_U2A4cIvXD~%3BrttbD39raLXhb6qdRTg3RC0dRv8bQL8uFgweNycaHsSDVLQhj78k11sKC7nKe77a4CuGcmF4wXGt1FYpQtH4fpmn9p2EvbW~%3BaqJdFriDwidtZL~%3B6g8jWWOvRhdoBZLC9cGb9DboUpybVyT5yHMp~%3B~%3B7zyYkg~-~-.bps.a.2069932866469255&type=1&__xts__[0]=68.ARAWPEPOOMFxFTfL4p8h7S92jz0bxjCv4-TdJakiklA-etwO1n3i8VAZkJXpHmZwvYa41fV2j0G10V7IH-k3-HszbkX9pU_LVPRn2OUiQdxfXt35OniEmUiK3TPzbCHP23JgiVRSxxHco9RV5K7cyJcExGw4iMNERfpDkG0lJ8otoR1k_XsuhiEAlXXyajIAqNgnM_oPQlvtaVwcrfStbMQWBDdIBFbZaq23QyUlmPSVvJxA6u3mRu-lhNxoKUXe6cxswbXy6NT2tFhdzcwixpE8NzuptNy2mJ4ukjQy09LVXzULmH-H6LH_i_56ToFoo31vbvsWLDBS15BALdFCYE8hv8mkVayTLj5bnytSJqBpn9UMFxNPqhqUB5410EXi_v_LXh1g3vG-0HBONmJeKfiPB8TvEdX7-YRrPbdyKNUb_KCxfKs1T4Duxn3BQ6Af2vbkDXc2CuozX-PbXJ0C&__tn__=HH-R
Liên hệ

Ministry of Land Management, Urban Planning, and Construction

Address: No.771-773, Monivong Blvd, Sangkat Beng Trabek, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

Văn bản pháp luật tham khảo Decision_of_Kep_land_use_in_2030__05.07.2018.pdf
Các từ khóa Kep,land use,master plan of land use
Ngày đăng tải tháng 6 6, 2019, 04:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 3, 2020, 10:16 (UTC)