Đi thẳng đến nội dung

Declaration on Institutionalising the Resilience of Asean and its Communities and Peoples to Disasters and Climate Change

Declaration to institutionalize climate change adaptation, and disaster risk reduction and management in ASEAN

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Declaration on Institutionalising the Resilience of Asean and its Communities and Peoples to Disasters and Climate Change

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Brunei Darussalam
 • Campuchia
 • Indonesia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Malaysia
 • Myanmar
 • Philippines
 • Singapore
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Cơ quan ban hành
 • ASEAN
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
 • Climate change
 • Disaster preparedness and emergency response policy and administration
 • SDG13 Climate Action
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a source of international law this document forms part of the public domain.

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 27 tháng 4, 2015
Ngày có hiệu lực 27 tháng 4, 2015
Tài liệu tham khảo n/a
Link gốc http://asean.org/storage/2012/05/26th-DECLARATION-ON-INSTITUTIONALISING-Final.pdf
Các từ khóa asean
Ngày đăng tải tháng 5 30, 2018, 08:59 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 2, 2018, 03:25 (UTC)