Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 14 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Nghị định số 53/2004/NĐ-CP về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp
Mô tả

Nghị định nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Việt