Đi thẳng đến nội dung

Nghị định số 53/2004/NĐ-CP về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp

Nghị định nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Nghị định số 53/2004/NĐ-CP về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 53/2004/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
  • System of government
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 2, 2004
Ngày có hiệu lực 12 tháng 3, 2004
Tài liệu tham khảo Official gazzette No 14+15/2004 dated 26/02/2004
Link gốc https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-53-2004-nd-cp-kien-toan-to-chuc-bo-may-lam-cong-tac-dan-toc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cac-cap-caab.html
Các từ khóa organisational strucutre,tổ chức bộ máy,công tác dân tộc
Ngày đăng tải tháng 5 14, 2020, 08:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 16, 2020, 09:44 (UTC)