Đi thẳng đến nội dung

Nghị định số 117/2010 / NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam nhằm bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học của rừng, cũng như các giá trị cảnh quan, văn hóa và lịch sử tự nhiên. Đề xuất các quy trình và yêu cầu để thành lập một khu rừng đặc dụng và phân loại rừng đặc dụng thành các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, các khu bảo vệ cảnh quan và các khu rừng khoa học và thử nghiệm.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 117/2010/ND-CP
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không có giới hạn truy cập và sử dụng nào

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 12, 2010
Ngày có hiệu lực 1 tháng 3, 2011
Tài liệu tham khảo Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số: 117/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010
Các từ khóa V4MF,FLEGT,rừng đặc dụng,special use forest
Ngày đăng tải tháng 5 10, 2018, 17:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 25, 2020, 04:27 (UTC)