Đi thẳng đến nội dung

Decree No. 207 On ethnic group affairs (2020)

This decree sets out the principles, regulations, and measures on the management of ethnic affairs.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No. 207 On ethnic group affairs (2020) [Lao]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # #207/gov
Cơ quan ban hành
  • Government Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 3, 2020
Ngày có hiệu lực 20 tháng 3, 2020
Tài liệu tham khảo Official Lao Gazette, decree on ethnic group affairs, No.207, dated 20.03.2020,15 pages.
Link gốc http://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/207%E0%BA%A5%E0%BA%9A2020.pdf
Liên hệ

Lao Official gazette Ministry of Justice Department of Law Dissemination Division of Official Gazette and Website

Address: Lanxang Avenue P.O.Box 08 Vientiane Capital, Lao PDR. Tel / Fax: 021 841 120 Email: webmaster@laoofficialgazette.gov.la

Văn bản pháp luật tham khảo Decree_No.207_on_ethnic_group_affairs_20.03.2020.pdf
Ngày đăng tải tháng 8 19, 2021, 11:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 20, 2021, 07:42 (UTC)