Đi thẳng đến nội dung

Decree No.389 on Environmental Impact Assessment

This decree divides into 12 sessions and consists of 82 articles. It defines the principles, regulations and procedures regarding the management and monitoring of environmental impact assessment work so that such work is carried out correctly, transparently and uniformly, and aiming to prevent, reduce, correct negative effects on the environment, ensure reasonable compensation for damages, allocation of land and occupation and restore the living conditions of those affected for better, make the management and use of natural resources the most effective, guarantee the rights and benefits of the nation and the people and contribute to the implementation of the national green economic-social sustainable development plan.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No.389 on Environmental Impact Assessment [latest updated]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 389
Cơ quan ban hành
  • Government Office
Cơ quan thực thi
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn EIA
Chủ đề
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Environmental impact assessments
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 10, 2022
Ngày có hiệu lực 17 tháng 10, 2022
Văn bản pháp luật được thay thế
  • Decree No.21on Environmental Impact Assessment
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

This Decree is replaced Decree No.21on Environmental Impact Assessment, dated 31 January 2019.

Tài liệu tham khảo Decree_on_Environmental_Impact_Assessment,#No.389,20.10.2022,37pages.
Link gốc https://g-drive.gov.la/index.php/s/DoyFbASBy8mZjS6?fbclid=IwAR3368Ltb-MllgqqjVPkQ42FJmrvVQW4A0nfZLGa0eCVSCd1JsTNzGpC-ME
Văn bản pháp luật tham khảo Decree_Environmental_Impact Assessment _20.10.2022.pdf
Các từ khóa EIA
Ngày đăng tải tháng 11 10, 2022, 09:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 10, 2022, 09:22 (UTC)