Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 14 tháng 2, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên Property Law
Mô tả

This is an English language translation of the Lao Property Law (1990)

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh