Đi thẳng đến nội dung

Decree on Climate Change [Lao PDR, 2019]

The decree determines the principles, regulations and measures on the management, monitoring and inspection of tasks related with climate change, to prevent, protect and decrease the potential impacts of climate change, with the aim to ensure the safety of lives, health, properties, environment, biodiversity, and infrastructure. This also includes the connection with regional and international stakeholders, to contribute to the socio-economic development towards the sustainbility and green growth.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on Climate Change [Lao PDR, 2019]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No.321/GOV
Cơ quan ban hành
  • Government Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Chủ đề
  • Biến đổi khí hậu
  • Thảm họa và ứng phó khẩn cấp
Giấy phép

No license given

Bản quyền Yes
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 18 tháng 9, 2019
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 9, 2019
Ngày có hiệu lực 18 tháng 9, 2019
Tài liệu tham khảo Pursuant to the Law on Government, No.04/NA, dated Nov 08, 2016; Pursuant to the Law on Environmental Protection, No.041/NA, dated Dec 18, 2012; Pursuant to the Law on Meteorology and Hydrology, No.36/NA, dated Nov 13, 2017; Pursuant to the proposal of Ministry of Natural Resources and Environment, No.4642/MoNRE, dated Aug 16, 2019;
Link gốc https://laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/321%E0%BA%A5%E0%BA%9A2019.pdf
Ngày đăng tải tháng 11 14, 2019, 08:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 14, 2019, 09:28 (UTC)