Đi thẳng đến nội dung

Decree No. 433 on Special Economic Zone and Specific Economic Zone

This Decree defines the principles, regulations, organization, activities, policies relating to the special economic zone and specific economic zone (SEZ), constituting the translation of the implementation of the Law on Investment Promotion, particularly Part III, Section 5, Article 59, with the aim of attracting and promoting the investment in the development of SEZ through special and specific policies and forms, developing the management and administration of “smaller administration unit but wider society”.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - [English] Decree On Special Economic Zone and Specific Economic Zone

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 433/PM
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Industry and Commerce
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Chủ đề
  • Investment
  • Special economic zones
  • Trade
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 10, 2010
Ngày có hiệu lực 26 tháng 10, 2010
Tài liệu tham khảo Lao National Committee for Special Economic Zone
Văn bản pháp luật tham khảo Decree_LaoSEZ_LNC.26.10.2020.pdf
Các từ khóa Lao SEZ
Ngày đăng tải tháng 1 31, 2021, 19:53 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 2, 2021, 05:45 (UTC)