Đi thẳng đến nội dung

Decree on the Rights of Persons with Disabilities

This decree is issued in order to determine principles, rules and measures in activities taken for the protection of rights and interests of persons with disabilities, to formulate policies on treatment, health rehabilitation, vocational training, employment promotion and other policies aiming at promoting self-development and self-reliance of persons with disabilities, to eliminate all forms of discrimination against persons with disabilities, in order to create conditions for persons with disabilities to participate fully and on equal basis in social activities.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Decree on the rights of persons with disabilities [la]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No. 137/GoL
Cơ quan ban hành
  • Government Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Chủ đề Social development
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Unclear copyright
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 4, 2014
Ngày có hiệu lực 18 tháng 4, 2014
Tài liệu tham khảo – Referring to the Law of the Government of the Lao PDR No 02/NA dated 06 May 2003; – Referring to Labor law No 06 /NA dated 27 December 2006; – Referring to the Law on Hygiene, Disease Prevention and Health Care No 08/NA dated 21 December 2011; – Referring to the Law on Health Treatment No 09/NA dated 09 November 2005; – Referring to the Law on Education No 04/NA dated 03 July 2007 – Based on the proposal of the Minister of Labour and Social Welfare No 0505 / MLSW dated 24 February 2014
Link gốc http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?ItemID=284 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=100544&p_country=LAO&p_count=58
Ngày đăng tải tháng 10 16, 2018, 02:27 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 11, 2019, 08:54 (UTC)