Đi thẳng đến nội dung

Digging experiment project on crypto; request to applying for a power purchase agreement with a company that offers high electricity price conditions for use in data processing activities or crypto currency

Prime Minister's Office announced 6 companies was authorized to mine, use and trade crypto currency in Lao PDR based on the Prime Minister's direction on the 9th September 2021. The 6 companies namely: 1. Wap Data Technology Laos, 2. Phongsubthavy Road & Bridge Construction Co., 3. Sisaket Construction Company Limited, 4. Boupha Road-Bridge Design Survey Co., Ltd., 5. Joint Development Bank, and 6. Phousy Group.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Digging experiment project on crypto

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # #1158/PMO
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Cơ quan thực thi
  • Bank of the Lao PDR
  • Ministry of Energy and Mines
  • Bộ Tài chính
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ministry of Technology and Communications
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Notice
Chủ đề
  • Banking and financial services
  • Mining
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Thỏa thuận khung đã ký
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 9 tháng 9, 2021
Ngày có hiệu lực 9 tháng 9, 2021
Tài liệu tham khảo Digging experiment project; request to applying for a power purchase agreement with a company that offers high electricity price conditions for use in data processing activities or crypto currency,#1158,date 09.09.2021.2pages
Link gốc https://www.allinlaos.com/2021/09/41423/?fbclid=IwAR2JjFmhyre89xRld9Dk4XYXUdoJzLXAZ0orquiXZNK_U0VuV1mCd8OLbhY
Các từ khóa cryptocurrency,digital trade,ເງິນຄຣິບໂຕ
Ngày đăng tải tháng 11 28, 2021, 11:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 10, 2022, 08:15 (UTC)