Đi thẳng đến nội dung

Digitalization of Public Administration and Services Delivery Act, B.E. 2562 (2019)

"Digital government" means the use of digital technology as a management tool. Government and Public Services by improving the management and integration of government information and work requires to be consistent and linked together with security and good governance. This is to increase efficiency and facilitate the provision of public services In disclosing public information to the public And create participation from all sectors.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Digitalization of Public Administration and Services Delivery Act, B.E. 2562 (2019) (Thai version)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Đạo luật
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Digital Government Act
Chủ đề
  • Government services
  • Laws and regulations
  • Public and administrative legal services
  • Science and technology policy and administration
Giấy phép Other (Public Domain)
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

This law is under the public domain.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 19 tháng 5, 2019
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 5, 2019
Ngày có hiệu lực 19 tháng 5, 2019
Tài liệu tham khảo ราชกิจจานุเบกษา หน้า 57 เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก 22 พฤษภาคม 2562 Published in the Government Gazette, Vol. 136, Part 67 a, Page 57, dated 22nd May B.E. 2562 (2019)
Link gốc http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF (Translation version) https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2021/02/6.pdf
Liên hệ

Office of the Council State

Các từ khóa Digital Government,Digitality,Digitization,Public Administration and Services Delivery
Ngày đăng tải tháng 4 10, 2020, 05:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 9, 2021, 09:23 (UTC)