Đi thẳng đến nội dung

Education and Sports Sector Development Plan (2016-2020)

This Education Sector Development Plan (ESDP) for 2016-2020 draws on the achievements, challenges and lessons learned from the Education Sector Development Plan 2011-2015. Based on the evidence collected during the Midterm Review, the National EFA 2015 Review and final evaluation and progress made towards meeting the Millennium Development Goals targets for Education, this plan outlines how the Education Sector will support the achievement of the overall goals and vision of the 8th Five-Year National Socio-economic Development Plan (2016-2020). Additionally, the development of the ESDP 2016-2020 considers how to achieve the education vision to 2030 and strategies to 2025. The internationally developed post-2015 Education Agenda has been a key reference for the identification of policies, strategies, and targets in this sector development plan.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Education and Sports Sector Development Plan (2016-2020)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Education and Sports
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Chương trình hành động
Chủ đề
  • Access to education
  • SDG4 Quality Education
  • Social development
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a policy document this forms part of the public domain.

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 12, 2015
Ngày có hiệu lực 1 tháng 1, 2016
Tài liệu tham khảo Vientiane, 2015
Link gốc http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/lao_pdr_esdp_2016-2020_eng_1.pdf
Các từ khóa education and training policy and administration
Ngày đăng tải tháng 3 15, 2018, 04:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 16, 2019, 07:47 (UTC)