Đi thẳng đến nội dung

Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005)

This Act contains certain provisions in relation to the restriction of right and liberty of person, in respect of which section 29 in conjunction with section 31, section 35, section 36, section 37, section 39, section 44, section 48 and section 50 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of law.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005) (Thai version)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về ngăn ngừa thảm họa và ứng phó khẩn cấp
  • Luật và các quy định
  • Khung luật pháp
  • Dịch vụ công và thủ tục hành chính về luật
Giấy phép Other (Public Domain)
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

This law is in the public domain.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 16 tháng 7, 2005
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 7, 2005
Ngày có hiệu lực 16 tháng 7, 2005
Tài liệu tham khảo Published in the Government Gazette Vol. 122, Part 58a, dated 16th July B.E. 2548 (2005) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ตอนที่ 58 ก/หน้า 1/16 กรกฎาคม 2548
Link gốc ภาษาไทย: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A1119/%A1119-20-2548-a0001.pdf English version: http://web.krisdika.go.th/data/document/ext810/810259_0001.pdf
Liên hệ

Office of the Council of State (www.krisdika.go.th, www.lawreform.go.th)

Các từ khóa Emergency decree,Emergency Situation
Ngày đăng tải tháng 4 7, 2020, 05:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 30, 2020, 07:34 (UTC)