Đi thẳng đến nội dung

Environmental Protection Law

The Environmental Protection Law specifies necessary principles, regulations and measures for managing, monitoring, restoring1 and protecting the environment in order to protect human health, including the protection of natural resources and the richness of nature2, and to ensure the sustainable socio-economic development of the nation

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Environmental protection law no. 02-99/NA

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No. 02-99/NA
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề Environment and natural resources policy and administration
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No constraints specified

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 4, 1999
Ngày có hiệu lực 26 tháng 4, 1999
Tài liệu tham khảo DECREE of the PRESIDENT of the LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC On the Promulgation of the Environmental Protection Law Pursuant to Chapter 5, Article 53, point 1 of the Constitution of the Lao People's Democratic Republic; Pursuant to Resolution No. 02-99/NA, dated 3 April 1999, of the 3rd Ordinary Session of the fourth legislature of the National Assembly regarding the adoption of the Environmental Protection Law; and Pursuant to Proposal No. 04/SC, dated 6 April 1999, of the National Assembly Standing Committee.
Link gốc http://rightslinklao.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=86
Ngày đăng tải tháng 1 4, 2018, 03:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 16, 2019, 07:30 (UTC)