Đi thẳng đến nội dung

Export and Import Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No.17/2012)

The objectives of this Law are as follows: (a) to enable to implement the economic principles of the State successfully; (b) to enable to lay down the policies relating to export and import that support the development of the State: (c) to cause the policies relating to export and import of the State and activities are to be in conformity with the international trade standards: (d) to cause to be streamlined and speedy in carrying out the matters relating to export and import.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Export and Import Law

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 17/2012
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Exports
  • Forest policy and administration
  • Imports
  • Laws and regulations
  • Logging and timber
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

National domain law.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 17 tháng 9, 2012
Ngày có hiệu lực 17 tháng 9, 2012
Tài liệu tham khảo Official Gazette.
Link gốc http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/eco2017/Trade/The-Export-and-Import-Law-English-last.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 8 6, 2018, 18:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 24, 2020, 11:08 (UTC)