Đi thẳng đến nội dung

The Forest Law (The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/92)

The Forest Law determines the basic principles, regulations and measures on sustainable management, preservation, development, utilization and inspection of forest resources and forestland, promotion of regeneration and tree planting, and increase of forest resources.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Forest Law (The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/92)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # The Forest Law (The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/92)
Cơ quan ban hành
  • State Law and Order Restoration Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về rừng
  • Luật và các quy định
  • Khai thác gỗ và gỗ
  • Sử dụng rừng bền vững
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

The domain law is issued by the Government. No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 11, 1992
Ngày có hiệu lực 3 tháng 11, 1992
Tài liệu tham khảo (The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/92) The 9th Waning Day of Tazaungmon, 1354 M.E. (3rd November, 1992)
Link gốc http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,forest law
Ngày đăng tải tháng 7 31, 2018, 21:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 15, 2020, 16:15 (UTC)