Đi thẳng đến nội dung

Formation of Coordination Committee to prevent and control of COVID-19 with Ethnic Armed Organizations

In order to implement effectively on prevention and control of COVID-19 in the areas where Ethnic Armed Organizations are based, the Coordination Committee to prevent and control of COVID-19 with Ethnic Armed Organizations is formed

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Formation of Coordination Committee to prevent and control of COVID-19 with Ethnic Armed Organizations

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # Notification No. 63/2020
Cơ quan ban hành
  • Ministry of President's Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Myanmar
Loại tài liệu chính thức Notification
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Pandemics
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 27 tháng 4, 2020
Ngày có hiệu lực 27 tháng 4, 2020
Tài liệu tham khảo n/a
Các từ khóa covid-19
Ngày đăng tải tháng 8 14, 2020, 03:30 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 10, 2020, 10:47 (UTC)