Đi thẳng đến nội dung

Green Growth Strategy

Green growth, as a means to achieve a low carbon economy and to enrich natural capital, will become the principal direction in sustainable economic development; reduction of greenhouse gas emissions and increased capability to absorb greenhouse gas are gradually becoming compulsory and important indicators in socio-economic development

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Green Growth Strategy

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 1393/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Chủ đề
  • Economy and commerce
  • Environment and natural resources
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a public policy this document falls in the public domain.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 25 tháng 9, 2012
Ngày có hiệu lực 25 tháng 9, 2012
Tài liệu tham khảo No. 1393/QĐ-TTg Hanoi, 25 September 2012
Các từ khóa green growth,sustainable economic development
Ngày đăng tải tháng 3 12, 2018, 07:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 15, 2018, 10:06 (UTC)