Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 7 tháng 7, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Guideline for formulating National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023 (Khmer)
Mô tả

This document outlines the guiding priorities for the Royal Government of Cambodia's development of the National Strategic Development Plan 2019-2023.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer