Đi thẳng đến nội dung

Guideline for Formulating the National Strategic Development Plan (2019-2023)

This policy guideline indicates the priorities of the Royal Government of Cambodia directing their development of the National Strategic Development Plan 2019-2023.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Guideline for formulating National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023 (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Planning
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Guideline
Chủ đề
  • Economic policy and administration
  • Overview of policy and legal framework
Các điều luật tham chiếu
  • National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023
  • The draft of National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023
  • Law on the Approval of the National Strategic Development Plan 2014-2018
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 1 tháng 5, 2018
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 5, 2018
Ngày có hiệu lực 1 tháng 5, 2018
Tài liệu gốc
  • National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023
Tài liệu tham khảo The National Council for Sustainable Development (NCSD)
Link gốc English: https://ncsd.moe.gov.kh/resources/document/guideline-formulating-national-strategic-development-plan-nsdp-2019 ភាសាខ្មែរ: https://bit.ly/2Z5GaJp
Liên hệ

The National Council for Sustainable Development (NCSD)

Address: General Secretariat of National Council for Sustainable Development (GSSD), Co-office Ministry of Environment (MoE), 3rd floor, Morodok Techo Building, Lot 503, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia Tel: +855 89 218 370 Email: gssdadmin@camclimate.org.kh Website: https://ncsd.moe.gov.kh/

Văn bản pháp luật tham khảo Guideline_Formulating the_NSDP_2019_2023__00.05.2018
Các từ khóa NSDP
Ngày đăng tải tháng 2 25, 2020, 07:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 7, 2020, 11:16 (UTC)