Đi thẳng đến nội dung

Guideline No. 64/21 on the reopening of technical and vocational education and training institutions under the Ministry of Labor and Vocational Training

The Ministry of Labor and Vocational Training has decided to allow technical and vocational education and training institutions to reopen.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Guideline No. 64/21 on the reopening of technical and vocational education and training institutions under the Ministry of Labor and Vocational Training

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 64/21
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Labor and Vocational Training
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Labor and Vocational Training
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Guideline
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Guideline No. 64/21
Chủ đề
  • Education and training
  • Pandemics
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 10, 2021
Ngày có hiệu lực 8 tháng 10, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Labor and Vocational Training
Link gốc https://www.facebook.com/mlvt.gov.kh/posts/1951314668376681
Liên hệ

Ministry of Labor and Vocational Training

Address: Building No. 3, Russian Federation Blvd., Sangkat Teuk Laak, Khan Toul Kork, Phnom Penh. Phone: (855) 23 884 375 Fax: (855) 23 884 376

Văn bản pháp luật tham khảo Guideline_No_64/21__08.10.2021.pdf
Các từ khóa covid-19,reopening school
Ngày đăng tải tháng 10 12, 2021, 06:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 12, 2021, 07:00 (UTC)