Đi thẳng đến nội dung

Guidelines on the collection of fees and service charges for natural resources and the environment

To realize the president's decree on fees and charges, no. 002, on 17/06/2021 Ministry of Resources and Natural Environment (MoNRE), has issued instructions "on fees and charges sector resources and natural environment", No. 3662 / MONRE, 3rd August 2021 as a reference for the sector central and local organizations implement a uniform, complete, accurate to provide revenue to the state budget law.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Instruction on fees and charge

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # #3662/MONRE
Cơ quan ban hành
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Guideline
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên thiên nhiên
  • Dịch vụ công
  • Đất đai
  • Luật pháp và tòa án
  • Khung luật pháp
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 8, 2021
Ngày có hiệu lực 18 tháng 8, 2021
Tài liệu tham khảo Guidelines on the collection of fees and service charges for natural resources and the environment, No.3662/MONRE, August 3rd, 2021
Link gốc https://www.facebook.com/monre.gov.la/photos/a.969107379856455/3687810144652818/
Các từ khóa MONRE,Land registration fees,government paper
Ngày đăng tải tháng 8 4, 2021, 05:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 4, 2021, 05:17 (UTC)