Đi thẳng đến nội dung

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013

Thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Hiến pháp Việt Nam 2013_Tiếng Việt

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Bản sửa đổi
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Constitution 2013
Chủ đề Administration
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 11, 2013
Ngày có hiệu lực 1 tháng 1, 2014
Tài liệu tham khảo Hiến pháp 2013
Ngày đăng tải tháng 6 15, 2018, 11:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 16, 2020, 07:23 (UTC)