Đi thẳng đến nội dung

Instruction No. 025 on citizen participation in the preparation and approval of commune sangkat administration Budget

This instruction aims to enhance citizens' participation at the local level in the preparation and implementation of the annual budget plan of the Commune Sangkat.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Instruction No. 025 on citizen participation in the preparation and approval of commune sangkat administration Budget

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 025
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Interior
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Instruction
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn citizen budget guideline
Chủ đề Budget
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 6, 2021
Ngày có hiệu lực 8 tháng 6, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Interior
Liên hệ

Address #275, Norodom Bluv, Phnom Penh Phone Number: 023 721 905 023 726 052 023 721 190 Email : info@interior.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Instruction_No_025__06.08.21.pdf
Các từ khóa citizen budget
Ngày đăng tải tháng 1 12, 2022, 03:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 12, 2022, 03:34 (UTC)