Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 8 tháng 10, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Instruction​ No.​ 027/21​ on​ the​ presentation​ of​ COVID-19​ vaccination​ card​ or​ certificate​ every​ time​ entering​ and​ leaving​ educational​ institutions,​ markets​ and​ businesses​ in​ Phnom​ Penh
Mô tả

This​ instruction​ aims​ to​ instruct​ people​ on​ the​ presentation​ of​ COVID-19​ vaccination​ card​ or​ certificate​ every​ time​ entering​ and​ leaving​ educational​ institutions,​ markets​ and​ businesses​ in​ Phnom​ Penh​ to​ ensure​ everyone​ has​ been​ vaccinated.​

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer