Đi thẳng đến nội dung

Instruction No. 027/21 on​ the presentation of COVID-19 vaccination card or certificate every time entering and leaving educational institutions, markets and businesses in Phnom Penh

This instruction aims to instruct people on​ the presentation of COVID-19 vaccination card or certificate every time entering and leaving educational institutions, markets and businesses in Phnom Penh to ensure everyone has been vaccinated.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Instruction​ No.​ 027/21​ on​ the​ presentation​ of​ COVID-19​ vaccination​ card​ or​ certificate​ every​ time​ entering​ and​ leaving​ educational​ institutions,​ markets​ and​ businesses​ in​ Phnom​ Penh

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 027/21
Cơ quan ban hành
  • Phnom Penh Capital Hall
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Instruction
Chủ đề
  • Pandemics
  • Public health
Giấy phép

No license given

Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 10, 2021
Ngày có hiệu lực 5 tháng 10, 2021
Tài liệu tham khảo Phnom Penh Capital Administration
Link gốc https://www.facebook.com/phnompenhcityhall/posts/1925599167620826
Liên hệ

Phnom Penh Capital Hall

Address: # 69, Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh. Tel: (+855) 23 722 054 Fax : (+855) 23 725 626 Email: info@phnompenh.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Instruction_No._027/21_on​_the_presentation_of_COVID-19_vaccination_card_or_certificate_every_time_entering_and_leaving_educational_institutions,_markets_and_businesses_in_Phnom_Penh__05.10.2021.pdf
Các từ khóa COVID-19,COVID-19 Vaccination,COVID-19 vaccination card
Ngày đăng tải tháng 10 8, 2021, 08:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 9, 2021, 15:17 (UTC)