Đi thẳng đến nội dung

Instruction on dissemination of information related to the implementation of sub-national democratic development reforms

This instruction aims to provide a guideline to all relevant partners about the dissemination of sub-national democratic development reforms.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Instruction on dissemination of information related to the implementation of sub-national democratic development reforms

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 001
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Interior
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Instruction
Chủ đề
  • Administration
  • Budget
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 10, 2020
Ngày có hiệu lực 28 tháng 10, 2020
Tài liệu tham khảo លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
Liên hệ

Located in Ministry of Interior’s Compound (Building T) Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh Capital, Kingdom of Cambodia Tel: (+855) 23 720 038 / 720 061 Email: info@ncdd.gov.kh Website: www.ncdd.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Instruction_No_001__28.10.2020.pdf
Ngày đăng tải tháng 11 5, 2020, 08:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 26, 2021, 08:11 (UTC)