Đi thẳng đến nội dung

Inter-Ministerial Circular on the adjustment of documents for transfer of budget resources from Commune/Sangkat fund to Commune/Sangkat administration and from Municipal/District fund to Municipal/District administration

This inter-ministerial circular is responsible for revising the document format on the transfer of budget resources for commune/sangkat administrations and municipal administrations by eliminating the use of "expenditure transfer vouchers" instead of "budget transfer" and the transfer of budget resources for administration.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Inter-Ministerial Circular on the adjustment of documents for transfer of budget resources from Commune/Sangkat fund to Commune/Sangkat administration and from Municipal/District fund to Municipal/District administration

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 008
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
  • Ministry of Interior
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Thông tư
Chủ đề
  • Administration
  • Budget
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this ODC website or database users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 14 tháng 9, 2022
Ngày có hiệu lực 14 tháng 9, 2022
Tài liệu tham khảo Facebook page: អគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា
Link gốc Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0QqHsRUCXV4UPFokvzWNc43wQkzTeiou3HwUsqrBx6kMJKh6yP9rcVVr5b3VTouigl&id=100064510281605
Liên hệ

Ministry of National Assembly-Senate relations and inspection Phone number: 023 221 417 / 023 213 571 Email Address : info@monasri.gov.kh Website: :www.monasri.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Circular_No_008__14.09.2022.pdf
Các từ khóa commune budget,Public administration,Budget transfer
Ngày đăng tải tháng 9 22, 2022, 05:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 22, 2022, 07:04 (UTC)