Đi thẳng đến nội dung

Inter-Ministerial Joint Prakas on the Implementation of the Sub-Decree on the Marketing of Infant and Child Feeding Products

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Inter-Ministerial Joint Prakas on the Implementation of the Sub-Decree on the Marketing of Infant and Child Feeding Products

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 61
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 8, 2007
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:05 (UTC)