Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 1 tháng 2, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Inter-ministerial proclamation no. 533 on the charges for Covid-19 antigen rapid test for foreign passengers who have not been vaccinated or incomplete Covid-19 dosages.
Mô tả

This inter-ministerial proclamation shows the charges for Covid-19 antigen rapid test for foreign passengers who have not vaccinated for Covid-19 or Incomplete the Covid-19 dosages. Foreign passengers who have not been vaccinated with Covid-19 or have been vaccinated against Covid-19 in incomplete doses, are required to do rapid test for Covid-19 antigen, and charged a fee determined by this inter-ministerial proclamation.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer