Đi thẳng đến nội dung

Inter-ministerial proclamation no. 533 on the charges for Covid-19 antigen rapid test for foreign passengers who have not been vaccinated or incomplete Covid-19 dosages.

This inter-ministerial proclamation shows the charges for Covid-19 antigen rapid test for foreign passengers who have not vaccinated for Covid-19 or incomplete the Covid-19 dosages. Foreign passengers who have not been vaccinated with Covid-19 or have been vaccinated against Covid-19 in incomplete doses, are required to do rapid test for Covid-19 antigen, and charged a fee determined by this inter-ministerial proclamation.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Inter-ministerial proclamation no. 533 on the charges for Covid-19 antigen rapid test for foreign passengers who have not been vaccinated or incomplete Covid-19 dosages.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 533
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas no. 533
Chủ đề
  • Pandemics
  • Public health
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 8, 2022
Ngày có hiệu lực 21 tháng 8, 2022
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_533__21.08.2022.pdf
Các từ khóa Prakas no. 533,Covid-19
Ngày đăng tải tháng 2 1, 2023, 04:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 1, 2023, 07:01 (UTC)