Đi thẳng đến nội dung

Inter-Ministerial Prakas on Guiding Principles and Procedure of the Cadastral Commission

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំនិងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការ​សុរិយោដី

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Land
  • Land policy and administration
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 21 tháng 8, 2002
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:33 (UTC)