Đi thẳng đến nội dung

Inter-Ministerial Prakas on Incentive Salary for Midwives

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Inter-Ministerial Prakas on Incentive Salary for Midwives

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 268 SHV.HK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Budget
  • Hospitals and clinics
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 4, 2007
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 10:04 (UTC)