Đi thẳng đến nội dung

Inter-Ministerial Proclamation No. 182 on Financial Conditions, Technical Conditions and Financial Procedures for the Transfer of Financial Resources to the Capital and Provincial Administration for the Implementation of Management and Provision of Health Services

This Inter-MInisterial proclamation aims to transfer financial resources to the capital and provincial administration for the implementation of management and provision of health services.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Inter-Ministerial Proclamation No. 182 on financial conditions, technical conditions and financial procedures for the transfer of financial resources to the capital and provincial administration for the implementation of management and provision of health services

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 182
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Budget
  • Public health
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 25 tháng 2, 2020
Ngày có hiệu lực 25 tháng 2, 2020
Tài liệu tham khảo Ministry of Economic and Finance
Liên hệ

House No.92 Sangkat Wat Phnom Khan Daun Penh, Phnom Penh admin@mef.gov.kh Hotline : (+855) 23 890 666

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_182__02.25.2020.pdf
Các từ khóa financial transfer
Ngày đăng tải tháng 9 14, 2021, 04:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 14, 2021, 04:17 (UTC)