Đi thẳng đến nội dung

Inter-ministerial proclamation no. 191 on the classification of Environmental Impact Assessments (EIA) for mining, construction projects of all kinds or other minerals as craft or small business

This Prakas aims to categorize all kinds of construction and mining business projects, such as limestone, marble, sandstone, crushed stone, laterite, gravel, sand, latte, excavated dirt, clay, fossils, cylinders, etc. Or other minerals that are handicraft or small business, such as gold ore, gemstones, which require an environmental protection contract or an initial environmental impact assessment report or a full environmental impact assessment report.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Inter-ministerial proclamation no. 191 on the classification of Environmental Impact Assessments (EIA) for mining, construction projects of all kinds or other minerals as craft or small business

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 191
Cơ quan ban hành
  • Minister of Environment
  • Minister of Mines and Energy
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Environment
  • Ministry of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas No. 191
Chủ đề
  • Environmental impact assessments
  • Minerals and mineral products
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 4, 2016
Ngày có hiệu lực 26 tháng 4, 2016
Tài liệu tham khảo Ministry of Environment
Liên hệ

The Ministry of Environment

Morodok Decho Building, Land plot 503, Pavement Road along Bassac River, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh (+855) 23 213 908 (+855) 23 220 369

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_191__26.04.2016.pdf
Các từ khóa Prakas No. 191,EIA
Ngày đăng tải tháng 2 21, 2023, 07:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 21, 2023, 07:52 (UTC)