Đi thẳng đến nội dung

Inter-ministry Prakas no.664 on surface rental fee for mineral license

This inter-ministry Prakas shows the concessionaire who obtains all the mineral resource licenses, except the mineral resource processing license, shall pay to the state for Land fees for mineral resource licensing areas (referred to as land fees) in accordance with the provisions of this inter-ministerial Prakas.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Inter-ministry Prakas no.664 on surface rental fee for mineral license

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 664
Cơ quan ban hành
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Mines and Energy
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Economy and Finance
  • Ministry of Industries, Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas no. 664
Chủ đề
  • Industrial mining
  • Mining
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 8 tháng 6, 2016
Ngày có hiệu lực 8 tháng 6, 2016
Tài liệu tham khảo Ministry of Economy and Finance
Liên hệ

Ministry of Economy and Finance

Street 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh admin@mef.gov.kh Hotline: (+855) 23 890 666

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_664__08.06.2018.pdf
Các từ khóa Prakas no. 664,land fee
Ngày đăng tải tháng 3 15, 2023, 04:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 15, 2023, 07:27 (UTC)