Đi thẳng đến nội dung

International Labour Organization Convention No. 100 Concerning Qual Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value

Data Resources (2)

Data Resource Preview - International Labour Organization Convention No. 100 Concerning Qual Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Hiệp ước quốc tế
Chủ đề
  • Human rights
  • Labor
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 23 tháng 5, 1953
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 08:22 (UTC)