Đi thẳng đến nội dung

International Labour Organization Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize

Data Resources (2)

Data Resource Preview - International Labour Organization Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Hiệp ước quốc tế
Chủ đề Human rights
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 4 tháng 7, 1950
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 08:22 (UTC)