Đi thẳng đến nội dung

International Labour Organization Convention No. 98 Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively

Data Resources (2)

Data Resource Preview - International Labour Organization Convention No. 98 Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Hiệp ước quốc tế
Chủ đề Human rights
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 7, 1951
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 08:22 (UTC)