Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 24 tháng 6, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên Investment Policy [en]
Mô tả

The investment policy is intended to support the implementation of 12 Points Economic Policy of the Government of the Republic of the Union of Myanmar.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh